Fetihler Hayır Hizmetleri Vakfı

Fetihler Hayır Hizmetleri Vakfı, çeşitli hayır hizmetlerinin yanı sıra Vakıf Medeniyetinin yeniden ihyası için gerçekleştirilecek her türlü çalışmaya da destek sağlamaya gayret etmektedir.

Bu bağlamda Vakıf Medeniyetinin yeniden ihyası hususunda çok değerli akademik çalışmaların gerçekleştirildiği Vakıf Araştırmaları Merkezinin kuruluşunda da işbirliği içerisinde bulunulmuştur.

VAKAR-Vakıf Araştırmaları Merkezi

2012 yılında Vakfımızın kuruculuğunda Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi İşbirliğiyle kurulmuş olan VAKAR faaliyetlerine devam etmektedir. Detaylı bilgi için; www.vakar.org

VAKAR Hakkında;

İslam toplumlarında hayır faaliyetlerinin ve kamu hizmetlerinin yürütülmesinin enetkin ve yaygın şekli olan vakıf kurumu, politik, ekonomik, sosyal ve kültüreltarih araştırmalarının daima önemli bir konusunu oluşturmuştur. Gerçekten de vakıflar,tekkeler ve zaviyelerle ilgili veriler, vakıf kurumunun kendisi için olduğukadar, içinde bulunduğu kültürün ve toplumunanlaşılmasında da zengin araştırmalara kaynaklık edebilecek niteliktedir.

İslam toplumlarında padişahlar, vezirler, hanım sultanlar vb. kamu erbabı tarafından kurulan vakıflar toplumsal hizmetlerin yürütülmesinin aracı olarak faaliyette bulunurken; aynı zamanda devlet adamlarının cömertliği ve hayırseverliğinin de göstergesi konumundaydılar. Sosyal açıdan düşünüldüğünde ise, vakıflarınsunduğu hizmetlerle birlikte, toplumun yüksek ve zengin sınıflarının alt veyoksul sınıflarına karşı ahlakî sorumluluklarının yerine getirilmesi mümkünoluyor, bu da vakıfların, günümüz modern refah devletlerinin sosyal güvenlik temelli sistemlerine benzer fonksiyonlar üstlenmesine imkan sağlıyordu.

Hayırseverlikve sosyal fonksiyonları dışında vakıf kurumlarının çok daha çeşitli ve geniş hizmetleri söz konusuydu. Buna göre şehir tarihi açısından düşünüldüğünde,vakıf yatırımlarıyla birlikte şehirlerin inşası, şehirlerde geniş bir yer kaplayan kamusal alanların düzenlenmesi, işmerkezlerinin canlandırılması, ticarî trafiğin yönlendirilmesi ve Müslüman mahallelerinin oluşturulması sağlanırken; şehirler dışında kalan taşrada iseaynı hizmeti gören tekkeler din,eğitim, konaklama, yemek dağıtımı, tıbbî bakım gibi hizmetleri gönüllülük ve ibadet sorumluluğuyla yerine getiriyordu.

Sosyal, siyasi, iktisadi ve kültürel açıdan İslam toplumlarının ve özellikle Selçuklu-Osmanlı dönemlerinin maddi yatırımlarıyla olduğu gibi manevi yatırımlarıyla da öne çıkan kurumları olan vakıf, tekke ve zaviye benzeri kurumlar 20. Yy.la birlikte maalesef ihmal edilen bir saha olmuştur. Bu ihmalin doğrudan bir sonucu ise, toplumu oluşturan işçi-işveren, zengin-fakir, güçlü-güçsüz gibi kesimler arasındaki bağın kopması ve deyim yerindeyse toplumumuzun manevi direklerinin zaafa uğraması olmuştur. Ancak 2000’li yıllarla birlikte bu alanayönelik ilginin tekrar önem kazanmasıyla birlikte, büyüyen ve güçlenenTürkiye’de sivil toplum kuruluşlarının sorumlulukları da artmıştır.

İstanbul Üniversitesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve kurucu vakıf olarak Fetihler Hayır Hizmetleri Vakfı işbirliğinde 2012 yılında faaliyetlerine başlayan VAKIF ARAŞTIRMA MERKEZİ’mizin temel hedefi de, Türk ve İslam dünyasının sosyal, dinive ekonomik gelişiminde önemli sorumluluklar üstlenmiş vakıf, tekke, zaviye vb.kurumlarla ilgili araştırmalar yapılmasına imkan sağlamak veböylece bukurumların hem maddi hem de manevi dinamikleriyle tekrar canlandırılmasını mümkün kılacak bir araştırma ortamının doğmasına zemin hazırlamaktır.